Відшкодування відсоткових ставок за кредитами

П О Р Я Д О К 
використання коштів обласного бюджету для часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів – в рамках реалізації Програми розвитку малого і середнього підприємництва в області на 2017 – 2018 роки 

1. Порядок використання коштів обласного бюджету для часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів – в рамках Програми розвитку малого і середнього підприємництва в області на 2017 – 2018 роки розроблено на підставі статей 17, 18, 19 Закону України ,,Про місцеві державні адміністрації”, Закону України ,,Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні”, Закону України ,,Про інвестиційну діяльність”, Програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2017 – 2018 роки, затвердженої рішенням обласної ради 22.12.2016 № 607 та рішення обласної  ради  22.12.2016 № 617 ,,Про обласний бюджет на 2017 рік”.
2. Цей Порядок визначає механізм проведення на конкурсних засадах відбору інвестиційних проектів суб’єктів малого та середнього підприємництва області, який передбачає залучення коштів обласного бюджету для часткового відшкодування відсоткових ставок (далі – Компенсація) за користування кредитами у національній та іноземній валюті (долари США, євро), що надаються банківськими установами суб’єктам малого та середнього підприємництва (юридичним особам та фізичним особам-підприємцям) на реалізацію інвестиційних проектів (далі – Кредит). 
3. Компенсація надається на конкурсній основі суб’єктам малого та середнього підприємництва, які залучили кредити для реалізації інвестиційних проектів (далі – Позичальники).
4. Право на одержання Компенсації мають Позичальники, які:
не мають простроченої заборгованості з виплати заробітної плати, а також заборгованості перед державним і місцевими бюджетами та внесків до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування;
забезпечують співфінансування інвестиційного проекту за рахунок власних коштів у розмірі не менше 20 відсотків його вартості;
розробили та реалізують інвестиційні проекти, умовами яких передбачається: модернізація, оновлення та придбання основних фондів для розширення та збільшення обсягів виробництва товарів (надання послуг); впровадження енергозберігаючих та екологічних технологій; виробництво товарів експортного спрямування та імпортозамінних; реалізація пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку області тощо.
Інвестиційні проекти не можуть бути направлені на виробництво зброї, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, оптову та роздрібну торгівлю, обмін валюти, надання в оренду нерухомого майна.
Позичальники, які отримують фінансову підтримку за іншими бюджетними програмами та за рахунок коштів проектів міжнародних фінансових організацій; визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство; перебувають у стадії ліквідації; подали недостовірну інформацію щодо інвестиційного проекту або свого фінансового стану не мають права на одержання часткового відшкодування з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими в банківських установах. 
5. Проведення конкурсу та вирішення інших питань щодо здійснення Компенсації здійснюється конкурсною комісією, склад якої затверджується розпорядженням голови обласної державної адміністрації. Комісія складається з представників облдержадміністрації, представників Громадської ради при Закарпатській облдержадміністрації, Регіональної ради підприємців у Закарпатській області  та  представника профільної комісії обласної ради з питань розвитку бізнесу, виробничої інфраструктури, банківської діяльності та інвестицій.
Членство комісії не має створювати конфлікту інтересів членів цієї комісії, який може вплинути на об'єктивність та неупередженість прийняття рішень. 
Конкурсна комісія, в разі необхідності, утворює тимчасові експертні групи для підготовки висновків до поданих учасниками конкурсу бізнес-планів інвестиційних проектів.
6. Заявки на участь у конкурсі приймаються департаментом економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації протягом місяця з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу.
Інформація про проведення конкурсу оприлюднюється в місцевих друкованих засобах масової інформації, на ВЕБ-сайті обласної державної адміністрації та на сторінці департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації у соціальній мережі Facebook і обов’язково містить інформацію про:
умови проведення конкурсу;
місце і кінцевий термін подання конкурсних пропозицій.
7. Учасники конкурсу, до закінчення граничного терміну, подають до конкурсної комісії:
    відомості про суб’єкта підприємницької діяльності (повне найменування; юридична адреса та фактичне місцезнаходження; контактні телефони, факс, e-mail; прізвище, ім'я, по батькові керівника та контактної особи; 
    коротка характеристика фінансово-господарської діяльності та перспективи розвитку);
бізнес-план інвестиційного проекту, який містить наступні обов’язкові розділи: короткий опис проекту (резюме); характеристика об’єкта інвестування та продукції (послуги) за проектом; аналіз ринку та конкурентів, план маркетингу; план і структура виробництва (надання послуг); організаційний план і управління проектом; оцінка ризиків; фінансовий план інвестиційного проекту;
    копію кредитного договору, завірену банківською установою, яка видала Кредит;
    заяву на часткове відшкодування відсоткової ставки за Кредитом, отриманим у банку, що залучається для реалізації інвестиційного проекту;
    копію статуту для юридичних осіб;
    копію фінансового звіту для юридичних осіб, інформацію про обсяг виручки від реалізації продукції для підприємців-фізичних осіб за останній рік та останній звітний період;
    довідку про відсутність заборгованості з податків, зборів, інших обов’язкових платежів, внесків до фондів загальнообов’язкового соціального страхування та виплати заробітної плати.
Вся документація подається за підписом керівника та головного бухгалтера (для юридичної особи), або за підписом фізичної особи-суб’єкта підприємницької діяльності.
Конкурсна комісія на засіданні проводить розгляд, обговорення поданих матеріалів, заслуховує претендентів на надання часткового відшкодування з обласного бюджету відсоткових ставок, приймає рішення про надання Компенсації. Претендентам надається право обґрунтування запропонованих ними поданих матеріалів. У разі відсутності на конкурсі представника претендента, комісія розглядає подані матеріали на конкурс без його участі.
Визначення переможців конкурсного відбору інвестиційних проектів здійснюється за такими критеріями:
строк окупності інвестиційного проекту;
розмір прибутку та рентабельність виробництва (надання послуг);
створення додаткових робочих місць;
розмір перевищення сплати до бюджету податків, зборів, інших обов’язкових платежів порівняно з розміром Компенсації, у розрахунку на рік;
інших критеріїв, визначених комісією на засіданні до оголошення конкурсу.
8. Для оголошення переможців на засідання комісії запрошуються всі претенденти, у присутності яких оголошується рішення конкурсної комісії. Переможцями конкурсного відбору визнаються Позичальники, які запропонували найкращі умови для здійснення інвестиційних проектів.
9. Рішення конкурсної комісії приймається на засіданні відкритим голосуванням простою більшістю голосів і оформлюється протоколом, що підписується всіма членами комісії. 
Оцінка проектів здійснюється не менш ніж п’ятьма членами комісії.
У разі рівної кількості голосів голос голови комісії на засіданні є вирішальним.
10. Конкурсна комісія надає переможцям конкурсу витяг із протоколу для пред’явлення його банківській установі, яка надала Кредит. На підставі зазначеного витягу укладається договір між розпорядником коштів (департаментом економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації), Позичальником та банківською установою, у якому зазначається розмір та умови відшкодування відсотків за користування кредитом з урахуванням Компенсації.
11. Компенсація за кредитами надається в розмірі облікової ставки Національного банку України, що діяла на дату укладання кредитного договору. 
У разі залучення кредитів в іноземній валюті сума часткового відшкодування відсоткової ставки визначається, виходячи з офіційного курсу гривні до іноземної валюти, встановленого Національним банком України на момент укладання кредитного договору.
За умови сплати Позичальником відсотків за користування кредитом у повному обсязі, банк повертає відповідну суму на рахунок Позичальника.
12. Кошти на Компенсацію надаються суб’єктам малого та середнього підприємництва в межах одного бюджетного року і сума компенсації не може перевищувати 100,0 тис. грн. У разі, коли термін реалізації проекту перевищує один бюджетний рік, питання подальшої компенсації розглядається конкурсною комісією в наступному бюджетному році щодо кожного проекту окремо та оформлюється протоколом. Загальний обсяг компенсацій в рік не може перевищувати обсяг видатків, передбачених в обласному бюджеті на відповідний період на виконання заходів Програми. 
13. Для отримання суми Компенсації банківські установи, які надали кредити, подають щомісячно до 7-го числа місяця, що настає за звітним департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації два примірники реєстрів Позичальників, які взяли Кредити в цих банківських установах і за результатами конкурсу отримали право на Компенсацію, а також виписку банківської установи із зазначенням інформації щодо кожного Позичальника про загальну суму Кредиту, погашену суму Кредиту, загальну суму відсотків, сплачену суму відсотків за відповідний період з визначенням суми, що відшкодовується за рахунок Компенсації. 
14. Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації складає та затверджує реєстр компенсаційних виплат у розрізі банків і подає його відповідному органу Державної казначейської служби України разом із платіжними дорученнями для здійснення видатків на компенсацію суб’єктам малого та середнього підприємництва.
Зазначені видатки здійснюються в установленому порядку шляхом перерахування коштів на рахунки банків, які здійснили кредитування інвестиційних проектів позичальників - переможців конкурсу.
15. Позичальники, що отримали право на часткове відшкодування відсоткової ставки, подають щоквартально до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації інформацію щодо виконання показників інвестиційного проекту. 
На основі отриманої інформації департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації здійснює контроль за виконанням взятих на себе зобов’язань суб’єктами малого і середнього підприємництва згідно з інвестиційним бізнес-планом. 
У разі неповного виконання позичальником взятих на себе зобов’язань або порушення вимог цього Положення конкурсною комісією може бути прийнято рішення про припинення погашення частини відсоткової ставки та повернення вже наданої.

Остання зміна сторінки: 18-09-2018 14:34